Etická komise

Etická komise
Etická komise při Nemocnici Havířov, příspěvkové organizaci je nezávislým orgánem ustanoveným vedením nemocnice s určením odpovědnosti podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech). Při své činnosti se řídí ustanovením tohoto zákona a ustanovením vyhlášky č. 226/2008 Sb., o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků, svým jednacím řádem a standardními pracovními postupy.

Členové etické komise se důsledně řídí platnými zákony ČR, zásadami Listiny základních lidských práv a svobod a dalšími mezinárodními dokumenty o lidských právech a zásadami závazných i doporučených mezinárodních dokumentů a směrnic pro oblast zdravotnictví a biomedicínského výzkumu. Posuzují předložené projekty v oblasti klinického hodnocení léčiv a zdravotnických prostředků. Jedná se o místní etickou komisi, která posuzuje pouze klinické studie probíhající v rámci Nemocnice Havířov.

Komise je tvořena odborníky v oblasti zdravotnictví a osobami bez vzdělání z oblasti lékařství, jejichž povinností je chránit práva, bezpečnost a zdraví subjektů hodnocení a zajistit tuto ochranu i vyjádřením svého stanoviska k protokolu klinického hodnocení, vhodnosti zkoušejících a zařízení, k metodám a dokumentům používaným pro informaci subjektů hodnocení a získávání jejich informovaného souhlasu. Členy etické komise jmenuje ředitel nemocnice.

Etická komise se schází v intervalu 1-2 měsíců podle množství projektů přijatých k posouzení. Schůze komise jsou neveřejné. Předseda nebo pověřený člen komise řádně prostuduje všechny dokumenty hodnocené studie a seznámí s nimi ostatní členy v průběhu jednání komise. V případě zjištění nedostatků či nejasností v předložené dokumentaci si komise může od zadavatele vyžádat písemné vyjádření či doplnění informací. O výsledku jednání se rozhoduje hlasováním. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy etické  komise. O schůzi je vždy vyhotoven řádný zápis, který podepisuje předseda nebo pověřený zástupce.

 

Členové etické komise:

- předseda: MUDr. Bronislav Firla

- členové: MUDr. Libuše Novosadová
                   MUDr. Miroslava Gabzdylová
                     MUDr. František Pokorný
                     MUDr. Igor Satinský, Ph.D.
                     MUDr. Milan Prokop
                     Mgr. Renata Tydlačková
                     Marcela Rojičková
                     Ing. Antonín Satola

 

Dokumenty ke stažení