Vědecko-výzkumná činnost

Vědecko-výzkumná činnost
Nemocnice Havířov, p.o se podílí na rozvíjení vědy a výzkumu, na ověřování nových diagnostických a léčebných metod, provádění klinického hodnocení léčiv a nové zdravotnické techniky a zavádění výsledků vědy do praxe. Ve vzdělávání, vědě a výzkumu a zdravotnictví úzce spolupracuje s univerzitními a akademickými pracovišti, resortními ústavy a dalšími odbornými organizacemi.
 
Vědecká rada je poradním orgánem ředitele s působností zejména v oblasti vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti nemocnice. Úkolem vědecké rady je řízení a organizace vědecko-výzkumné a výchovné činnosti se zaměřením na rozvoj vědecké, výzkumné a vývojové práce a pregraduálního a postgraduálního vzdělávání. Vypracovává stanoviska k návrhům vědeckého výzkumu, který má být v nemocnici realizován a provádí závěrečné hodnocení. Výzkumné úkoly se dělí na grantem podporované projekty a na ústavní projekty bez zvláštní podpory. 
 
V roce 2024 byla naše nemocnice zařazena Ministerstvem školství mezi výzkumné organizace.
 
Vědecká rada je tvořena předsedou, místopředsedou, projektovým manažerem, tajemníkem a členy, které jmenuje a odvolává ředitel nemocnice.

- předseda: MUDr. Igor Satinský, Ph.D.
- místopředseda: MUDr. David Starostka, Ph.D.
- tajemník: Mgr. Martin Robenek
- členové: MUDr. Eva Mrázková, Ph.D., MUDr. Martin Sedláček, MBAce, MUDr. Mgr. Eva Misiačková,                                      Mgr. Renata Tydlačková, Mgr. Jana Richtarová, Mgr. Taťána Kršíková, MUDr. Tomáš Skoblej,                             Mgr. Kateřina Chasáková, Ing. Norbert Schellong
- externí členové: Ing. Simona Konvičková, doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS a                                                                  Doc. MUDr. Ondřej Volný, Ph.D. 
 
 

Interní grantová soutěž 
Cílem Interní grantové soutěže je podpora vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti prostřednictvím financování schválených žádostí o přidělení grantů. Tématem grantových sputěží je „Monitoring a zlepšení zdravotního stavu obyvatel“. Centrum pro léčbu obezity obhájilo dva projekty, po jednom obhájilo Dětské oddělení, ORL oddělení a Hematologie ve spolupráci s Patologií.

 

Granty úspěšně podané v roce 2023

1. Vliv různých metod redukce hmotnosti na dynamiku vývoje fázového úhlu, In-Body Score a hodnotu bazálního metabolismu (BMR) při multifrekvenční, bioimpedanční analýze DSM-BIA InBody 970

  • sledování a vyhodnocování objektivních parametrů, porovnávání konzervativní a operační léčby, vyhodnocování vlivu různých operačních postupů.

2. Kvalita života a subjektivní potíže pacientů po dvou typech bariatrických operacích (sleeve resekci a mini-gastrickém by-passu) a předoperační faktory ovlivňující způsob a rychlost redukce hmotnosti a složení těla po bariatrii

  • zhodnocení úrovně kvality života pacientů po bariatrických operacích, odhalení možných rozdílů v kvalitě života u pacientů po různých typech bariatrických operací, monitorování složení těla po různých typech bariatrických operací.

3. Monitoring jazykových schopností a logopedická intervence u dětí s neurovývojovými poruchami jazyka

  • monitorování jazykových schopností dětí s neurovývojovou poruchou jazyka, stanovení nejefektivnější logopedické intervence, ověření možnosti logopedické intervence pomocí telemedicíny a stanovení jejích parametrů a kritérií pro výběr dětí pro tuto metodu.

4. Validace výsledků konvenční analýzy kostní dřeně a pilotní fáze digitalizace cytomorfologie kostní dřeně

  • Srovnání numerické validace konvenční metody s diagnostickou validací, numerická validace digitálního myelocytogramu, identifikace problémových diagnostických oblastí a pilotní fáze tvorby systematické databáze digitálních snímků kostní dřeně a komplexních cytologických nálezů.