Vědecko-výzkumná činnost

Vědecko-výzkumná činnost
Nemocnice Havířov, p.o se podílí na rozvíjení vědy a výzkumu, na ověřování nových diagnostických a léčebných metod, provádění klinického hodnocení léčiv a nové zdravotnické techniky a zavádění výsledků vědy do praxe. Ve vzdělávání, vědě a výzkumu a zdravotnictví úzce spolupracuje s univerzitními a akademickými pracovišti, resortními ústavy a dalšími odbornými organizacemi.
 
Vědecká rada je poradním orgánem ředitele s působností zejména v oblasti vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti nemocnice. Úkolem vědecké rady je řízení a organizace vědecko-výzkumné a výchovné činnosti se zaměřením na rozvoj vědecké, výzkumné a vývojové práce a pregraduálního a postgraduálního vzdělávání. Vypracovává stanoviska k návrhům vědeckého výzkumu, který má být v nemocnici realizován a provádí závěrečné hodnocení. Výzkumné úkoly se dělí na grantem podporované projekty a na ústavní projekty bez zvláštní podpory. 
 
Vědecká rada je tvořena předsedou, místopředsedou, projektovým manažerem, tajemníkem a členy, které jmenuje a odvolává ředitel nemocnice.

- předseda: MUDr. Igor Satinský, Ph.D.
- místopředseda: MUDr. David Starostka, Ph.D.
- tajemník: Mgr. Silvie Skotnicová
- členové: MUDr. Eva Mrázková, Ph.D., MUDr. Martin Sedláček, MBAce, MUDr. Mgr. Eva Misiačková,                                      Mgr. Renata Tydlačková, Mgr. Jana Richtarová, Mgr. Taťána Kršíková
- externí členové: Ing. Simona Konvičková, doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS