Práva pacientů a nemocniční ombudsman

ZMĚNA PROVOZU ORL POHOTOVOSTI - VIZ. AKTUALITY

Práva pacientů a nemocniční ombudsman
Mezi důležité osoby naší nemocnice patří ombudsman, který poskytuje případnou pomoc pacientům či jejich nejbližší rodině, příbuzným a přátelům při řešení problémů, které nastaly v souvislosti s léčbou v Nemocnici Havířov, p. o. a hájí jejich práva. 
Poskytování zdravotní péče je upraveno právními předpisy, které stanoví konkrétní práva a povinnosti jak poskytovatelům  zdravotních služeb (lékaři, zdravotní sestřičky a další nelékařský personál), tak i pacientovi. Tato práva a povinnosti nalezneme v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Takto zakotvených práv se lze poté právními prostředky domáhat, stejně tak lze uložené povinnosti vymáhat. Pacientských práv a povinností se konkrétně týká ustanovení § 28 a násl. zmiňovaného zákona  o zdravotních službách.
 
Práva pacienta:
Práva pacienta vycházejí z ustanovení § 28 a násl. zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.
Pacient má zejména právo na:
 • poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni a při zajištění kvality a bezpečí,
  a to se svobodným a informovaným souhlasem;
 • informování o svém zdravotním stavu, případně vzdát se této informace, popřípadě určit, které osobě má být informace podána;
 • vyslovení souhlasu nebo nesouhlasu s poskytnutím zdravotních služeb a dříve vysloveného přání (podané formou splňující zákonem stanovené požadavky) pro případ, kdyby se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí;
 • určení osob, které mohou žádat informaci o pacientově zdravotním stavu, nahlížet do dokumentace, popřípadě pořizovat výpisy nebo kopie těchto dokumentů;
 • na úctu, důstojné zacházení, ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb;
 • svobodně si zvolit poskytovatele zdravotnických služeb, zdravotnické zařízení;
 • seznámení se s vnitřním řádem nemocnice;
 • v případě nezletilého pacienta na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce a zároveň právo požadovat, aby zákonný zástupce nebyl přítomen, pokud pacient uvádí, že jde o osobu, která ho týrá nebo jinak zneužívá či zanedbává;
 • v případě pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce a zároveň právo požadovat, aby zákonný zástupce nebyl přítomen, pokud pacient uvádí, že jde o osobu, která ho týrá nebo jinak zneužívá či zanedbává;
 • informaci o jméně a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb a osob připravujících se na výkon zdravotnického povolání, které jsou při poskytování zdravotních služeb přítomny, popřípadě provádějí činnosti, které jsou součástí výuky;
 • na odmítnutí přítomnosti osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka;
 • informaci o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

 

Právo na přítomnost asistenčního psa v nemocnici

Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem (vodící nebo asistenční pes), má právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe v Nemocnici Havířov, p.o., a to tak, aby nebyla porušována práva ostatních pacientů.

Přítomnost psa v Nemocnici Havířov p.o.

 • Pes je čistý, ovladatelný, neobtěžuje okolí, neštěká, nejeví známky agrese, nepohybuje se bez dozoru a volně po areálu Nemocnice.
 • Pes musí mít:
 • řádné označení asistenčního psa
 • „Průkaz držitele asistenčního psa“, na kterém je uvedena identifikace psa, o jaký druh asistenčního psa se jedná a vydavatel průkazu/škola, která psa připravila
 • na krku identifikační známku
 • Pacient se na požádání zdravotnickému personálu prokazuje služebním průkazem vodícího nebo asistenčního psa, ve kterém je uveden kontakt na cvičitelský subjekt. Personál Nemocnice Havířov p.o. je oprávněn u cvičitelského subjektu ověřit skutečnost, že jde o řádně certifikovaného vodícího nebo asistenčního psa.
 • Pacient musí být schopen se o psa řádně postarat, obstarává hlavně krmení a venčení, veškeré potřeby si pacient zajišťuje sám (misky, krmení, sáčky na exkrementy).
 • Předem musí být zajištěno (za plnění odpovídá osoba, která doprovod požaduje):
 • kdo bude psa venčit (jak často, v kolik hodin)
 • kdo bude psa krmit (kdy, jak často)
 • Misky na vodu a potravu musí být čisté (kdo bude misky mýt, kde, kdy).
 • V případě, že dojde ke znečištění psa (například v průběhu venčení, když venku bude pršet, bláto, sníh atp.) – kdo bude psa mýt a kde.
 • Není-li pacient schopen se sám o psa postarat, zajistí si pacient péči o psa osobou blízkou, kontakt na ni je pacient povinen předat při přijetí k hospitalizaci se psem zdravotnickému pracovníkovi. V případě, že pacient nemá nikoho, kdo by se o psa mohl postarat, kontaktuje se škola, která psa připravila. Ta má povinnost se o psa postarat, pokud je majitel psa hospitalizován.
 • Není-li možné zajistit ve výjimečných případech přítomnost osoby blízké, zajistí po dobu nezbytně nutnou venčení psa nemocnice – pracovník ostrahy.
 • Zdravotničtí pracovníci mají zákaz o psa pečovat.
 • Pacient je povinen, na požádání zdravotnického personálu, se prokázat platným očkovacím průkazem s proočkováním psa proti vzteklině.
 • Za škody způsobené psem zodpovídá majitel psa.
 • Při nedodržení odsouhlasených podmínek může poskytovatel odmítnout další setrvání asistenčního psa na oddělení.

 

Přítomnost psa v ambulanci

 • Není umožněna v prostorách ambulancí, kde jsou prováděny invazivní výkony (kromě odběrového centra).

 

 

Přítomnost psa na oddělení

 • Není umožněna na specializovaných a epidemiologicky rizikových pracovištích: ARIM, JIP interního oddělení, MOJIP, dětská JIP, prostory COS a s tím souvisejících prostory (dospávací pokoj apod.), hematologické a hematoonkologické oddělení, pracoviště operační a pooperační péče, novorozenecké oddělení a oddělení šestinedělí, infekční oddělení, psychiatrické oddělení a dialyzační centrum.
 • Dále není přítomnost psa umožněna na pokojích, kde jsou pacienti umístěni ve zvýšeném hygienickém režimu (izolaci).
 • V případě plánované hospitalizace je nutná předchozí domluva s vedoucí sestrou oddělení, na základě posouzení stavu pacienta rozhoduje o přítomnosti vodícího nebo asistenčního psa při hospitalizaci ošetřující lékař.
 • Přítomnost psa nesmí komplikovat provoz oddělení a nesmí zasahovat do práv ostatních hospitalizovaných pacientů.
 • V rámci vstupní edukace je pacient poučen o pravidlech přijatými nemocnicí.

 

V jednotlivých případech je situace řešena individuálně.

 

Zdravotničtí pracovníci mají zákaz o psa pečovat. Ve společných prostorách nemocnice je povolen pohyb psa pouze s nasazeným náhubkem.

Při nedodržení odsouhlasených podmínek může nemocnice odmítnout další setrvání asistenčního psa na oddělení.

 

 

Povinnosti pacienta

Povinnosti pacienta vycházejí z ustanovení § 41 zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.
Pacient je zejména povinen:
 • dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas;
 • řídit se vnitřním řádem nemocnice
 • uhradit poskytovateli cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů, které mu byly poskytnuty s jeho souhlasem;
 • pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb;
 • nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.