Práva pacientů a nemocniční ombudsman

ZÁKAZ NÁVŠTĚV NA INFEKČNÍM ODDĚLENÍ Z DŮVODU EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE. Návštěvy jsou možné pouze po individuální domluvě s ošetřujícím lékařem. 

Práva pacientů a nemocniční ombudsman
Mezi důležité osoby naší nemocnice patří ombudsman, který poskytuje případnou pomoc pacientům či jejich nejbližší rodině, příbuzným a přátelům při řešení problémů, které nastaly v souvislosti s léčbou v Nemocnici Havířov, p. o. a hájí jejich práva. 
Poskytování zdravotní péče je upraveno právními předpisy, které stanoví konkrétní práva a povinnosti jak poskytovatelům  zdravotních služeb (lékaři, zdravotní sestřičky a další nelékařský personál), tak i pacientovi. Tato práva a povinnosti nalezneme v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Takto zakotvených práv se lze poté právními prostředky domáhat, stejně tak lze uložené povinnosti vymáhat. Pacientských práv a povinností se konkrétně týká ustanovení § 28 a násl. zmiňovaného zákona  o zdravotních službách.
 
Práva pacienta:
Práva pacienta vycházejí z ustanovení § 28 a násl. zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.
Pacient má zejména právo na:
 • poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni a při zajištění kvality a bezpečí,
  a to se svobodným a informovaným souhlasem;
 • informování o svém zdravotním stavu, případně vzdát se této informace, popřípadě určit, které osobě má být informace podána;
 • vyslovení souhlasu nebo nesouhlasu s poskytnutím zdravotních služeb a dříve vysloveného přání (podané formou splňující zákonem stanovené požadavky) pro případ, kdyby se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí;
 • určení osob, které mohou žádat informaci o pacientově zdravotním stavu, nahlížet do dokumentace, popřípadě pořizovat výpisy nebo kopie těchto dokumentů;
 • na úctu, důstojné zacházení, ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb;
 • svobodně si zvolit poskytovatele zdravotnických služeb, zdravotnické zařízení;
 • seznámení se s vnitřním řádem nemocnice;
 • v případě nezletilého pacienta na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce a zároveň právo požadovat, aby zákonný zástupce nebyl přítomen, pokud pacient uvádí, že jde o osobu, která ho týrá nebo jinak zneužívá či zanedbává;
 • v případě pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce a zároveň právo požadovat, aby zákonný zástupce nebyl přítomen, pokud pacient uvádí, že jde o osobu, která ho týrá nebo jinak zneužívá či zanedbává;
 • informaci o jméně a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb a osob připravujících se na výkon zdravotnického povolání, které jsou při poskytování zdravotních služeb přítomny, popřípadě provádějí činnosti, které jsou součástí výuky;
 • na odmítnutí přítomnosti osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka;
 • informaci o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

Povinnosti pacienta

Povinnosti pacienta vycházejí z ustanovení § 41 zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.
Pacient je zejména povinen:
 • dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas;
 • řídit se vnitřním řádem nemocnice
 • uhradit poskytovateli cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů, které mu byly poskytnuty s jeho souhlasem;
 • pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb;
 • nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.