Vyřizování stížností

Vyřizování stížnosti

Postup pro vyřizování stížností se řídí zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Vezměte prosím na vědomí, že s ústně předanou stížností nelze kvalitně pracovat. Stížnost nám proto zašlete v písemné podobě s detailním popisem vzniklé situace.

 

 

Podání stížnosti

Stížnosti jsou přijímány v písemné podobě, a to elektronicky nebo písemně.

Písemný záznam z podání stížnosti by měl obsahovat:

  • datum podání stížnosti
  • detailní popis předmětu stížnosti
  • jméno, příjmení a doručovací adresu stěžovateleStížnost může podat:
a) pacient,
b) zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta,
c) osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel,
d) osoba zmocněná pacientem.

Stížnost můžete zaslat na adresu

Nemocnice Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov nebo elektronicky na email stiznosti@nemhav.cz

Další místo pro podání písemné stížnosti
a) podatelna,
b) sekretariát ředitele,
c) kancelář manažera kvality,
d) kancelář ombudsmana,
e) kterékoliv oddělení nemocnice (v odpoledních a nočních hodinách a ve dnech pracovního volna).

 

Termín pro vyřízení stížnosti

Nemocnice zašle vyjádření ke stížnosti v zákonné lhůtě do 30 dnů ode dne jejího obdržení. V odůvodněných případech může nemocnice lhůtu prodloužit o dalších 30 dnů. Stěžovatel je o takovém prodloužení informován.

Pokud je přijata anonymní stížnost, o šetření takovéto stížnosti rozhodne dle závažnosti sdělení ředitel nemocnice.