Prezidentské volby 2023

Blíží se PREZIDENTSKÉ VOLBY 2023
I v naší nemocnici budete moci volit svou hlavu státu!
Volby se konají 13. - 14. 1. 2023, druhé kolo voleb bude 27. – 28. 1. 2023. Pokud jste dosáhli věku 18 let a splňujete zákonné podmínky (nemáte zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidí nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva), můžete volit na základě splnění níže uvedených podmínek i v rámci vaší hospitalizace u nás.
 
Podmínky možnosti uplatnění volebního práva v rámci hospitalizace v naší nemocnici:
 
1) Hospitalizovaní voliči, kteří nemají trvalý pobyt v územním obvodu Magistrátu města Havířova, budou nejpozději 4 dny před začátkem hlasování, tj. do 9. 1. 2023 do 16:00 hodin zaneseni do zvláštního seznamu voličů, na základě vyplněné žádosti, která je k dispozici u každé vrchní sestry příslušného oddělení. Bude-li pacient, který byl zapsán do zvláštního seznamu voličů, propuštěn do domácí péče po 9. 1. 2023, bude tomuto pacientovi vydáno potvrzení o propuštění, které bude zároveň odesláno na Magistrát města Havířova.
 
2) Při plánované hospitalizaci v době konání voleb je potřeba mít vyřízen voličský průkaz (o vydání voličského průkazu může občan požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu, a to: buď osobně do 16:00 hodin 11. ledna 2023, anebo podáním doručeným příslušnému obecnímu úřadu nejpozději 7 dní pře dnem volby, tj. do 6. ledna 2023 v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče. Žádat lze také v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky.
 
3) K hospitalizovaným pacientům, kteří mají místo trvalého pobytu ve volebním okrsku č. 33 (stejný okresek jako Nemocnice Havířov, p. o.), budou na vyžádání vysláni členové příslušné okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou (do volebního okrsku č. 33 spadají tyto adresy:
Astronautů 1, 3, 5
Horymírova 1, 2, 3, 4, 5, 6
Jaselská 2, 2a, 4, 6, 8
Karvinská 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.
 
V případě, že dojde ve dnech voleb k hospitalizaci pacienta, který nebude mít vyřízený voličský průkaz a již uplynula lhůta pro vydání tohoto průkazu, ani nebude ve stanovené lhůtě zanesen do zvláštního seznamu voličů, nebude tento pacient moci uplatnit své volební právo.