Režim návštěv v souvislosti s Covid-19

V souvislosti s onemocněním Covid-19 je od 5.8.2021 upraven režim návštěv podle následujícího schématu:


1) Na oddělení akutní lůžkové péče a oddělení následné péče jsou návštěvy povoleny, pokud osoba provádějící návštěvu dodrží jednu z následujících podmínek:

• doloží negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin, provedený na některém z oficiálních odběrových míst;
• prokáže se certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti
Covid-19, přičemž od: poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců;
• v případě návštěvy mladší 6 let bude vyžadován negativní RT-PCR nebo POC pouze u osoby tuto návštěvu doprovázející;
a za podmínky, že osoba provádějící návštěvu nejeví příznaky onemocnění Covid-19.

V případě, že se bude jednat o návštěvu:
• nezletilých pacientů;
• pacientů s omezenou svéprávností;
• pacientů v terminálním stádiu onemocnění

a osoba provádějící návštěvu nebude splňovat jeden z výše uvedených požadavků, podrobí se POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 přímo na oddělení, a to s negativním výsledkem. Stěr na oddělení je proveden pouze v případě, že by návštěva v krajní situaci nestihla podstoupit test na některém z oficiálních odběrových míst.

2) Přítomnost třetí osoby a duly u porodu je povolena za předpokladu, že třetí osoba a dula přítomna u porodu se podrobí stejným pravidlům jako osoba navštěvující pacienta podle bodu 1 a za splnění podmínek, kdy:

• porod musí probíhat na samostatném porodním boxu s vlastním sociálním zařízením;
• třetí osoba musí mít zamezen kontakt s ostatními rodičkami.


Všechny osoby navštěvující pacienta, nebo třetí osoby a duly, které jsou přítomny u porodu, musí mít po celou dobu přítomnosti ve zdravotnickém zařízení nasazen respirátor minimálně třídy FFP2 (nebo jeho ekvivalent) bez výdechového ventilu.

3) Návštěvy u Covid-19 pozitivních pacientů jsou povoleny pouze u dětí, pacientů v terminálním stadiu onemocnění nebo pacientů v kritickém stavu.

Osoba navštěvující Covid-19 pozitivního pacienta se musí při každé návštěvě prokázat negativním výsledkem antigenního nebo PCR testu. V případě, že návštěva nepředloží potvrzení o absolvovaném testu z oficiálního odběrového místa, bude otestována na oddělení antigenním testem.

Testy na pracovištích jsou prováděny za použití OOPP: plášť, respirátor minimálně třídy FFP2, jednorázové rukavice, obličejový štít/brýle, pokrývka hlavy.


V jeden čas smí být u pacienta pouze 2 osoby.