Historie
Výstavba nemocnice začala v květnu roku 1964. Postupná realizace stavby nemocnice trvala více jak 5 let. První dva pavilony nemocnice, infekční a plicní, byly v provozu již od roku 1966 jako součást tehdejšího OÚNZ Karviná. Tato oddělení fungovala následující tři roky ve značně ztížených podmínkách bez návaznosti na služby komplementu, a zpočátku také bez hospodářské budovy s kuchyní a prádelnou, která byla dostavěna až v roce 1967. Slavnostní zahájení provozu celého nemocničního areálu se konalo v listopadu 1969. Účastnili se ho, mimo jiné, tehdejší náměstek ministra zdravotnictví prof. Dr. Karel Škovránik a první ředitel nemocnice MUDr. Karel Valenta. V tomto roce byl zahájen provoz 1. a 2. interny, chirurgie, oddělení klinické biochemie, urologie, porodnicko-gynekologického oddělení, dětského oddělení a radiodiagnostického oddělení. Poliklinika, která byla také součástí nemocnice, byla na tehdejší dobu velmi moderně stavebně i technicky řešena. Následujícího roku bylo otevřeno rehabilitační oddělení a oddělení patologie, které se nachází v samostatném pavilonu. V roce 1971 vzniklo oddělení ARO, které bylo následujících osm let jediným pracovištěm ARO v okrese Karviná. V dalších letech se v nemocnici začala provádět řada odborných výkonů: mimo jiné byla na hematologickém oddělení provedena první autotransfúze, byla poprvé využita diagnostická laparoskopie při gynekologických operacích, a bylo zahájeno provádění ultrazvukových vyšetření na oddělení RDG.


Druhým ředitelem nemocnice se stal v roce 1979 MUDr. Vladimír Peták, kterého v roce 1987 nahradila MUDr. Marie Procházková. V roce 1991 nastoupil na post ředitele MUDr. Milan Komár, a zároveň byla vybudována metabolická JIP, která byla součástí tehdejší interny. Mezi roky 1995 a 1996 vedl nemocnici MUDr. Živan Olšovský. Vybudování Centrálního příjmu v roce 1996 zkvalitnilo péči o pacienty v příjmové části nemocnice. V témže roce vystřídala tehdejšího ředitele ve vedení MUDr. Ema Večeřová, pozdější primářka infekčního oddělení. Počátkem devadesátých let byly postupně otevírány některé odborné ambulance – kožní, psychiatrická, ortopedická a ambulance pro klinickou imunologii a alergologii. Investice získané ze státních dotací byly využity na modernizaci stravovacího provozu a kotelny. Lůžková neurologie byla otevřena v roce 1998. Po roce 2000 byla vybudována pooperační JIP (nyní MOJIP), otevřeno lůžkové psychiatrické, rehabilitační a geriatrické oddělení. V roce 2004 byla otevřena nová přístavba s moderními operačními sály a centrální sterilizací a nemocnice získala titul „Baby friendly hospital“ (nemocnice přátelská k dětem). V nově zrekonstruovaných prostorách začalo fungovat v roce 2006 oddělení ARO. V témže roce byla v hale centrální budovy zřízena nemocniční lékárna. Multioborová jednotka intenzivní péče vznikla v roce 2008 a o rok později se do nových prostor v přízemí pavilonu „S“ přestěhovalo dialyzační středisko. Také bylo otevřeno nové pracoviště přípravy cytostatik při nemocniční lékárně a po rekonstrukci byla otevřena lůžková stanice 1. interny. V lednu roku 2010 byl do funkce ředitele jmenován Ing. Jan Ferenc. Začátkem roku 2010 byla otevřena Léčebna dlouhodobě nemocných a lůžkové hematologické oddělení. Začátkem roku 2011 nemocnice získala akreditaci, která pro pacienty znamená zvýšení kvality poskytované péče a bezpečí při ošetření a pobytu v nemocnici. V roce 2011 byla rovněž ukončena tříletá rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu, která přinesla zvýšení kvality přípravy jídel jak pro pacienty, tak pro personál nemocnice a zároveň se zlepšily i pracovní podmínky pro zaměstnance stravovacího provozu. V roce 2012 byl slavnostně zahájen provoz nového ORL oddělení a ambulance, která slouží také jako pohotovostní. V tomtéž roce začala i rozsáhlá rekonstrukce všech budov nemocnice – zateplení a výměna oken za plastové. V areálu nemocnice se v letech 2012 a 2013, pod záštitou města Havířova a Moravskoslezského kraje, konala dvě sochařská sympozia, díky kterým zdobí nemocniční park nádherné kamenné a dřevěné sochy, které jsou součástí parkové klidové zóny.