Management kvality a hodnocení péče

Akreditace a kvalita v nemocnici

 

V prosinci 2016 proběhlo v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a ustanovení vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Nemocnice prokázala, že poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči a získala Certifikát kvality a bezpečí s platností na 3 roky.

 
Vedení nemocnice si je vědomo významu vazeb interních procesů na kvalitu své činnosti a jejich výsledků a zavazuje se dodržovat Projekt zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných služeb dle platné legislativy a  jejích požadavků.
 

Nemocnice pracuje ve prospěch zdraví občanů, v souladu s jejich potřebami a zájmem společnosti v oblasti prevence, diagnostiky a léčby onemocnění, a to v duchu Hippokratovy přísahy a humanistických ideálů evropské a světové lékařské vědy.

Chceme i nadále budovat efektivní, inteligentní organizaci se stabilizovaným, motivovaným a profesně výkonným týmem zaměstnanců. Nemocnice Havířov, p.o. má dlouhodobý zájem prokazatelně vykazovat dosahovanou kvalitu služeb v oblasti poskytované zdravotní péče, neustále zvyšovat spokojenost pacientů i zaměstnanců, udržovat a neustále rozvíjet procesní a strategický systém řízení. V letošním roce jsme získali certifikaci pro řízení kvality ISO 9001:2015.
 
 
 
 
 
 
 

Hodnocení péče

Povinnost sledování spokojenosti pacientů vychází z požadavků Vyhlášky č.102/2012 Sb., která pojednává o hodnocení kvality a bezpeční poskytované lůžkové zdravotní péče za splnění minimálních hodnotících standardů a ukazatelů kvality a bezpečí a způsob jejich tvorby a sledování, jehož součástí je i standard spokojenosti pacientů.
Tento standard je naplněn za předpokladu pravidelného sledování spokojenosti pacientů s podmínkami pobytu ve zdravotnickém zařízení včetně stravování, přístupu zdravotnických pracovníků, poskytováním informací o plánovaných výkonech a léčbě apod. a na základě pravidelného vyhodnocování jsou přijímána nápravná opatření.

PROJEKT "NEJLEPŠÍ NEMOCNICE"
Komplexní hodnotící projekt zaměřený na finanční zdraví, bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů, hospitalizovaných pacientů a zaměstnanců českých nemocnic. Struktura komplexního porovnávání vychází z metodiky strategického nástroje pro měření výkonnosti organizací. Cílem tohoto projektu je pravidelně sestavovat žebříček nemocnic ČR dle míry spokojenosti jejich klientů (pacientů) s kvalitou poskytovaných služeb v českých nemocnicích. Do tohoto projektu je zapojeno více jak 15 českých nemocnic s akutními lůžky. Dotazníky vyplňují přímo pacienti na základě svých zkušeností s naší nemocnicí buď v písemné nebo online formě.
V loňském roce jsme se tohoto průzkumu účastnili s téměř dvěma a půl tisíci vyplněných dotazníků. Z pohledu hospitalizovných pacientů je naše nemocnice 3. nejlepší nemocnicí v Moravskoslezském kraji a 14. v rámci celé republiky. Ambulantní pacienti naši nemocnici dokonce vidí jako 3. nejlepší v kraji a 16. v zemi.